Warsztaty

Powiedz mi, a zapomnę.
Pokaż mi, a zapamiętam.
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.
~Konfucjusz

Metoda warsztatowa jest jedną z najbardziej efektywnych form pracy z grupą. Jej specyfiką jest stworzenie warunków do doświadczania omawianego zagadnienia. Dzięki doświadczaniu „tu i teraz” możliwe jest dostrzeżenie, zrozumienie oraz nauczenie się swojego własnego sposobu funkcjonowania. W pracy metodą warsztatową odnoszenie się do wiedzy uczestników schodzi na drugi plan podczas, gdy na pierwszy wyłaniają się prawdziwe emocje i odczucia, które pojawiają się u uczestników w trakcie wykonywania poszczególnych ćwiczeń warsztatowych. Pozwala to na dopełnienie posiadanej wiedzy o zdolność do efektywnego jej wykorzystania oraz zwiększenia elastyczności w każdej wykonywanej pracy.

Warsztaty przeznaczone dla

 1. uczniów szkół gimnazjalnych i szkół średnich (na zlecenie dyrektora szkoły)  
 2. studentów (indywidualne zgłoszenia na warsztat)         
 3. pracowników (na zlecenie pracodawcy): szkół, firm, instytucji.

Warsztaty prowadzone są w grupach liczących: minimalnie 6 i maksymalnie 14 osób

Rodzaje warsztatów ze względu na czas trwania

 • forma krótka: 5 godzin
 • forma zblokowana: 16 godzin (3 dni)

Cena do uzgodnienia.

Każdy z uczestników otrzymuje

 • Zaświadczenie uczestnictwa w warsztacie
 • Materiały z elementami szkoleniowymi
 • Bufet kawowy (w przypadku warsztatów zblokowanych)

Zakres tematyczny warsztatów

 1. Komunikacja interpersonalna
 2. Współpraca
 3. Kreatywność
 4. Autoprezentacja

Komunikacja interpersonalna

Komunikacja interpersonalna polega na szeroko pojętej wymianie informacji pomiędzy jej uczestnikami. Nośnikami tych informacji mogą być słowa, gesty, obrazy jak również – co ważne – to, co nie zostało wypowiedziane lub pokazane. Jednym z istotnych elementów owocnej komunikacji jest zrozumiałość komunikatów przez wszystkich jej uczestników. Warsztaty obejmują techniki pozwalające na poprawę jakości tworzonych komunikatów jak również ukazują metody pozwalające na zwiększenie efektywności komunikacji z perspektywy odbiorcy.

Zajęcia warsztatowe z zakresu komunikacji interpersonalnej obejmują
 • komunikację werbalną
 • komunikację niewerbalną
 • sytuacje konfliktowe
 • bariery komunikacyjne

Warsztaty mogą zawierać wszystkie wymienione aspekty komunikacji, lub skupiać się na wybranych z nich (w zależności od zapotrzebowania zleceniodawcy).

Współpraca

Współpraca polega na zdolności do tworzenia więzi i efektywnego współdziałania z innymi osobami. Jest to umiejętność pracy w grupie nakierowana na osiąganie wspólnych dla tej grupy celów.

Zajęcia warsztatowe z zakresu współpracy obejmują
 • umiejętność zespołowego wykonywania zadań
 • wspólne rozwiązywanie problemów
 • zaufanie do członków grupy
 • odnalezienie swojej najbardziej optymalnej roli w zespole

Kreatywność

Kreatywność jest to innymi słowy twórcza postawa. Jest to sztuka rozwiązywania zadań i problemów w sposób oryginalny, nietypowy i efektywny. Twórcze myślenie jest procesem umysłowym pociągającym za sobą powstawanie nowych idei, koncepcji lub powiązań z ideami i koncepcjami już istniejącymi.

Zajęcia warsztatowe z zakresu kreatywności obejmują:
 • pobudzenie kreatywnego myślenia
 • bariery w kreatywności
 • poszukiwanie nieoczywistych rozwiązań
   

Autoprezentacja

Autoprezentacja jest to sposób, w jaki ludzie komunikują otoczeniu to kim są lub jak chcą być odbierani. Na autoprezentację składają się: sposób wypowiedzi, zachowanie, sygnały niewerbalne.

Zajęcia warsztatowe z zakresu autoprezentacji obejmują
 • znaczenie elementów postawy ciała
 • znaczenie elementów niewerbalnych (gesty, mimika, zachowania)
 • znaczenie elementów wokalnych i wypowiedzi