Artykuły

K.Popielski ,,Karol Wojtyła i Logoterapia"

(1980) (stron 2)

Artykuł jest w języku angielskim. Dotyczy teoretycznej analizy koncepcji K. Wojtyły na tle teoretycznego podejścia Logoterapii V.E. Frankla. Wskazuje na wspólną istotę koncepcji, jaką jest człowiek.

Wersja PDF

K.Popielski ,,Koncepcja logoteorii V.E.Frankla i jej znaczenie w poradnictwie psychologiczno-pastoralnym"

(1989) (stron 30)

Tematyka artykułu koncentruje się wokół ujęć i propozycji III kierunku w psychoterapii – Logoterapii V.E.Frankla. Zawiera: wprowadzenie w problematykę logoterapii, odniesienie koncecji Logoterapii w poradnictwie psychologiczno-pastoralnym i w psychoterapii. Analizuje specyfikę poszczególnych Wiedeńskich szkół psychoterapeutycznych. Prezentuje koncepcję człowieka w Logoterapii. Artykuł kończy praktyczne zastosowanie Logoterapii w praktyce.

Wersja PDF

K.Popielski ,,Lęk i aktywność noetyczna w procesie bycia i stawania się człowieka"

(1993) (stron 23)

Artykuł prezentuje poszerzenie rozumienia lęku i niepokoju o aspekt noetyczny związany z egzystencyjnym przeżywaniem swojego życia z niepokojem egzystencjalnym związanym z realizacją poczucia sensu życia oraz wartości. Jest to rozumienie lęku z perspektywy koncepcji „wielowymiarowego bycia i stawania się człowieka”. Oparty jest o wyniki badań własnych.

Wersja PDF

K.Popielski ,,W kierunku psychoterapii ,,o ludzkim obliczu": logoterapia i nooterapia"

(1994) (stron 19)

Artykuł dotyczy tematyki III Wiedeńskiej Szkoły Psychoterapii V.E.Frankla logoterapii. Przybliża podstawy teoretyczne koncepcji i podstaw teoretycznych rozwiniętej przez K. Popielskiego na bazie Logoterapii – Noo-psychoterapii.

Wersja PDF

K.Popielski ,,Noopsychosomatyka: propozycja nowego podejścia terapeutycznego"

(1999) (stron 26)

Artykuł dotyczy propozycji poszerzenia rozumienia psychosomatyki o aspekt „noetyczny”. Analizuje i wskazuje na szersze źródło zaburzeń psychosomatycznych, wskazując na braki w doświadczeniu poczucia sensu życia, zaangażowania w wartości. Oparty jest o wyniki badań własnych. Praca jest kluczową analizą koncepcji noo-psychosomatyki.

Wersja PDF

K.Popielski ,,Doświadczanie wartości i poczucia sensu życia w rodzinie i szkole"

(2008) (stron 24)

Podstawową tezą artykułu jest teza, że rodzina i szkoła powinna spełniać podstawową funkcję rozwojową: czyli być miejscem kreowania i doświadczania sensu i wartości. Analizuje znaczenie rozwijanych relacji i komunikacji, aktywności „ja” podmiotowo-osobowego, wskazuje na relacje naturalne, relacje dążeń oraz relacje odniesień. Artykuł kończy wskazaniem na zaburzone relacje w rodzinie oraz ich konsekwencje dla dalszego rozwoju i funkcjonowania jednostki.

Wersja PDF

K.Popielski ,,Poczucie sensu życia jako doświadczanie egzystencjalnie znaczące i potrzeba rozwojowa"

(2008) (stron 33)

Praca prezentuje znaczenie sensu życia dla rozwoju jednostki. Ujmuje istotę potrzeby i pragnienia poczucia sensu, sposoby przejawiania się potrzeby sensu oraz skutki w brakach realizacji sensu życia. Artykuł prezentuje model „podmiotowo-osobowej tendencji ku…” i jego znaczenie w realizacji wartości. Artykuł kończy omówienie funkcji wartości w procesie doświadczania sensu.

Wersja PDF

K.Popielski ,,Noetyczne jakości życia i ich znaczenie w procesie „bycia i stawania się” egzystencji"

(2008) (stron 17)

Praca analizuje znaczenie jakości noetycznych (m.in. wolności, godności, odpowiedzialności, zaangażowania, nadziei, sensu, wartości) w procesie rozwoju jednostki oraz integracji osobowości.

Wersja PDF

K.Popielski ,,Człowiek jako byt z miłości. Miłosierdzie – wzmocnienie bycia i stawania się egzystencji"

(2010) (stron 6)

Artykuł dotyczy problematyki wiary i religii w aspekcie egzystencjalnym. Jest refleksją nad głęboką istotą wiary i potrzeby ludzkiej w dążeniu do poznania tajemnicy wiary i swojej obecności w życiu. Autor wychodzi z tezy że „człowiek jest bytem z miłości i zmierza ku miłości”.

K.Popielski ,,Integralne ujęcie rozumienia zdrowia"

(2010) (Stron 5)

Artykuł w języku rosyjskim. Dotyczy rozumienia zdrowia i choroby w perspektywie integralnego rozmienia. Prezentuje teoretyczny model rozumienia zdrowia, jego utrzymania oraz czynniki wpływające na ryzyko utraty zdrowia – czyli choroby.

Wersja PDF