Czasopismo

„The journal of mental health and the meaning of life”

Czasopismo ma na celu prezentację najnowszych wyników badań empirycznych z zakresu psychologii zdrowia, noo-psychosomatyki oraz terapeutycznych efektów zastosowania metody EEGBiofeedback

Redaktor naczelny: Prof. zw DDr h.c. hab. K. Popielski
Sekretarz redakcji: dr Lilia Suchocka

Tematyka czasopisma

 • Zdrowie jednostki i grup społecznych
 • Wielowymiarowe i wieloaspektowe korelaty służące zdrowiu i procesom zdrowienia
 • Zagrożenia zdrowia: człowiek w chorobie i w różnych sytuacjach życiowych
 • Noo-psychosomatyka: diagnoza i terapia
 • Egzystencjalne wyznaczniki zdrowia i choroby
 • Jakości noetyczne (wartości, poczucie sensu życia, odpowiedzialność, nadzieja, itp.)
 • Rozwój i funkcjonowanie jednostki w różnych sytuacjach życiowych
 • Zastosowanie metody Biofeedback: aspekty psychologiczno-medyczne

Wymagania ogólne

 1. Przyjmujemy artykuły w języku polskim, angielskim oraz rosyjskim.
 2. Przyjmujemy pliki tekstowe w formatach doc, docx, rtf.
 3. Ostateczną wersję artykułu (nie przekraczając 20 stron maszynopisu) należy nadesłać w wersji elektronicznej na adres sekretarza redakcji lilia.suchocka@ibnps.eu
 4. Artykuł powinien zawierać streszczenie w j. polskim i w j. angielskim. Streszczenia powinny znajdować się na pierwszej stronie tekstu i mają być krótkie (ok. 100 – 150 słów).
 5. U dołu strony pierwszej powinien znajdować się nie numerowany przypis zawierający: adres do korespondencji, ewentualne informacje o źródłach finansowania badań/pracy lub podziękowania itp.
 6. Wszystkie rysunki, zdjęcia zamieszczone w dokumencie muszą zostać przesłane jako osobne pliki: format JPG, TIFF, PNG, rozdzielczość 300 PPI.
 7. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania drobnych poprawek o charakterze stylistycznym.

Formatowanie tekstu

 1. Elektroniczna postać tekstu może być przygotowana czcionką Times New Roman 12, odstęp między wierszami: interlinia - 1,5.
 2. Tytuły poszczególnych części/podczęści powinny być wyodrębnione (nie numerowane). Tytuły części/podcześci należy pisać wielkimi literami, powinny być one wyśrodkowane.
 3. Artykuł wyraźnie podzielić na następujące części: Wprowadzenie teoretyczne, Część empiryczna, Wyniki i dyskusja (albo dwie odrębne części – jedna Wyniki, druga Dyskusja).
 4. Nie należy dzielić wyrazów ani nadużywać spacji – między dowolnymi dwoma wyrazami powinna być zawsze tylko jedna spacja. Do formatowania tekstu prosimy używać zaawansowanych funkcji (np. wcięcia akapitu prosimy dokonywać tabulatorem, wyśrodkowania tytułu – odpowiednią funkcją itp.).
 5. Rysunki, wykresy i tabele powinny być numerowane cyframi arabskimi, opatrzone krótkimi podpisami. Jeżeli rysunek/tabela zawiera skróty, pod rysunkiem/tabelą należy zamieścić uwagę/przypis rozwijający treść skrótu.
 6. Wymiary tabel i rysunków (wyłącznie w odcieniach szarości) nie mogą przekraczać wymiarów
  12,4 cm szerokości i 19,26 cm wysokość. Tabela i rysunki należy umieścić w artykule w formie elektronicznej.
 7. Cytowanie literatury w tekście polega na przywołaniu nazwiska autora (bez imienia i bez inicjałów imion) i roku. W przypadku cytowania dosłownego również stronę.
 8. Bibliografia powinna zawierać wszystkie cytowane w tekście pozycje. Przywoływanie źródeł w tekście  należy zastosować według standardu APA 6 Edycja.
 9. Wyróżnienia:
  Podkreśleń: (np. komunikacja) – nie należy stosować.
  Pochyleń: (np. komunikacja) można używać jako wyróżnienie w szczególnych przypadkach.
  Wytłuszczeń (np. komunikacja) – stosować wyłącznie przy bardzo ważnym wyróżnieniu.
 10. Prosimy zwrócić uwagę na kolejność i kompletność tych informacji, poprawność rozmieszczenia wszystkich spacji i znaków przestankowych (kropek, przecinków, dwukropków) oraz na wielkie i małe litery.
 • Prosimy o terminowy zwrot korekty autorskiej i potwierdzenie jej wykonania.
 • Prosimy o wypełnienie i nadesłanie zeskanowanego oświadczenia autorskiego.

Oświadczenie autorskie