„Noo-psychosomatyka&Bioofeedback”

Nowe recenzowane czasopismo naukowe

Czasopismo ma na celu prezentację najnowszych wyników badań empirycznych z zakresu psychologii zdrowia, noo-psychosomatyki
oraz terapeutycznych efektów zastosowania metody EEGBiofeedback

Redaktor naczelny: Prof. zw. dr hab. Dr h.c. K. Popielski
Sekretarz redakcji: dr Lilia Suchocka

Tematyka czasopisma

 • Zdrowie jednostki i grup społecznych
 • Wielowymiarowe i wieloaspektowe korelaty służące zdrowiu i procesom zdrowienia
 • Zagrożenia zdrowia: człowiek w chorobie i w różnych sytuacjach życiowych
 • Noo-psychosomatyka: diagnoza i terapia
 • Egzystencjalne wyznaczniki zdrowia i choroby
 • Jakości noetyczne (wartości, poczucie sensu życia, odpowiedzialność, nadzieja, itp.)
 • Rozwoju i funkcjonowaniu jednostki oraz w różnych sytuacjach życiowych
 • Zastosowanie metody Biofeedback: aspekty psychologiczno-medyczne

Wymagania redakcyjne
Przygotowanie ostatecznej wersji tekstu według następujących zasad:

 1. Ostateczną wersję artykułu (nie przekraczając 20 stron maszynopisu) należy nadesłać w wersji elektronicznej na adres sekretarza redakcji lilia.suchocka@ibnps.eu
 2. Elektroniczna postać tekstu może być przygotowana czcionką Times New Roman 12, odstępy 1,5.
 3. Artykuł powinien zawierać streszczenie w j. polskim i w j. angielskim. Streszczenia powinny znajdować się na pierwszej stronie tekstu i mają być krótkie.
 4. Tytuły poszczególnych części/podczęści powinny być wyodrębnione (nie numerowane). Tytuły części/podczyści należy pisać wielkimi literami, powinny być one wyśrodkowane.
 5. Artykuł wyraźnie podzielić na następujące części: Wprowadzenie teoretyczne, Część empiryczna, Wyniki i dyskusja (albo dwie odrębne części – jedna Wyniki, druga Dyskusja).
 6. Tekst powinien być pisany przy użyciu interlinii 1,5. Nie należy dzielić wyrazów ani nadużywać spacji – między dowolnymi dwoma wyrazami powinna być zawsze tylko jedna spacja. Do formatowania tekstu prosimy używać zaawansowanych funkcji (np. wcięcia akapitu prosimy dokonywać tabulatorem, wyśrodkowania tytułu – odpowiednią funkcją itp.).
 7. U dołu strony pierwszej powinien znajdować się nie numerowany przypis zawierający: adres do korespondencji, ewentualne informacje o źródłach finansowania badań/pracy lub podziękowania itp.
 8. Rysunki, wykresy i tabele powinny być numerowane cyframi arabskimi, opatrzone krótkimi podpisami. Jeżeli rysunek/tabela zawiera skróty, pod rysunkiem/tabelą należy zamieścić uwagę/przypis rozwijający treść skrótu.
 9. Cytowanie literatury w tekście polega na przywołaniu nazwiska autora (bez imienia i bez inicjałów imion) i roku. W przypadku cytowania dosłownego również stronę.
 10. Bibliografię należy zamieścić na końcu artykułu w porządku alfabetycznym. Powinna ona zawierać wszystkie cytowane w tekście pozycje.

  Opis zamieszczonego w bibliografii artykułu z czasopisma, powinien zawierać kolejno: nazwisko autora, inicjały imienia (imion), rok wydania, tytuł artykułu, tytuł czasopisma (w kursywie), numer czasopisma i strony artykułu.

  Opis zamieszczonego w bibliografii rozdziału z pracy zbiorowej powinien zawierać kolejno: nazwisko autora, inicjały imienia (imion), rok wydania, tytuł rozdziału, nazwisko i inicjał imienia (imion) redaktora pracy zbiorowej, tytuł pracy zbiorowej (w kursywie), strony rozdziału, miejsce wydania i nazwę wydawcy.

  Opis zamieszczonej w bibliografii książki powinien zawierać kolejno: nazwisko autora, inicjały imienia (imion), rok wydania, tytuł książki (w kursywie), miejsce wydania i nazwę wydawcy.

 11. Prosimy zwrócić uwagę na kolejność i kompletność tych informacji, poprawność rozmieszczenia wszystkich spacji i znaków przestankowych (kropek, przecinków, dwukropków) oraz na wielkie i małe litery.
 12. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania drobnych poprawek o charakterze stylistycznym.

– Prosimy o terminowy zwrot korekty autorskiej i potwierdzenie jej wykonania.

– Prosimy o wypełnienie i nadesłanie zeskanowanego oświadczenia autorskiego.
Pobierz:
pdfOświadczenie w formacie DOC
pdfOświadczenie w formacie PDF